کارت خرید

خرید پشتیبانی تلفنی

پشتیبانی 3 ماهه تلفنی

پاسخگویی به سوالات در مورد مدیریت سایت به صورت تلفنی
پیگیری مشکلات احتمالی سایت از طریق تماس تلفن
پاسخگویی به تماس کاربر در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه، صبح از 9 تا 13 و بعدظهر از 14 تا 17 می باشد.

  • برخورداری از 3 ماه پشتیبانی تلفنی با ارائه کد پشتیبان
پشتیبانی 6 ماهه تلفنی

پاسخگویی به سوالات در مورد مدیریت سایت به صورت تلفنی
پیگیری مشکلات احتمالی سایت از طریق تماس تلفن
پاسخگویی به تماس کاربر در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه، صبح از 9 تا 13 و بعدظهر از 14 تا 17 می باشد.

  • برخورداری از 6 ماه پشتیبانی تلفنی با ارائه کد پشتیبان
پشتیبانی یک ساله تلفنی

پاسخگویی به سوالات در مورد مدیریت سایت به صورت تلفنی
پیگیری مشکلات احتمالی سایت از طریق تماس تلفن
پاسخگویی به تماس کاربر در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه، صبح از 9 تا 13 و بعدظهر از 14 تا 17 می باشد.

  • برخورداری از یک سال پشتیبانی تلفنی با ارائه کد پشتیبان