طراحی وب سایت فروشگاهی + اپ

طراحی انواع سایت های فروشگاهی

فروشگاه ساز نسخه حرفه ای (پیش پرداخت)

قیمت نرم افزار 1.300.000 هزار تومان است که مبلغ 650 هزار تومان زمان سفارش و 650 هزار تومان مابقی پس از راه اندازی سایت اخذ می گردد

فروشگاه ساز نسخه معمولی (پیش پرداخت)

قیمت نرم افزار 960 هزار تومان است که مبلغ 480 هزار تومان زمان سفارش و 480 هزار تومان مابقی پس از راه اندازی سایت اخذ می گردد